Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig.
  1. Bestellingen in regel door de koper ondertekend, kunnen niet worden vernietigd behoudens binnen de hierna vermelde wettelijke verzakingstermijn ingeval van verkoop op afstand. Binnen 7 werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract / de bestelling, heeft - ingeval van verkoop op afstand - de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Indien de koper de goederen ontvangen heeft en volgens de voornoemde procedure afziet van de aankoop, is de koper ertoe gehouden deze goederen op zijn kosten aan de verkoper terug te bezorgen.
  2. Portokosten zijn ten laste van de bestemmeling en worden berekend op basis van de geldende normen toegepast door de nationale vervoerbedrijven van boeken of CD's. Vanaf € 30 vervallen de portokosten voor de bestemmeling, voor verzendingen naar België.
  3. Verzendingen gebeuren steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, ongeacht het vervoermiddel.
  4. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere overeenkomst gesloten werd.
  5. Eventuele klachten dienen toe te komen binnen de 8 dagen na de levering.
  6. Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 10%, met een minimum van € 50.
  7. Ingeval van niet tijdige betaling heeft Davidsfonds vzw het recht een nalatigheidsinterest aan te rekenen van 1% per maand. Na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20% verhoogd worden als schadeloosstelling.
  8. Zolang de bestemmeling de factuur niet volledig heeft betaald, blijven de geleverde goederen volledig en uitsluitend eigendom van Davidsfonds vzw. Bij doorlevering van goederen aan derden dient de bestemmeling van de factuur hun dit eigendomsvoorbehoud ter kennis te brengen.
  9. Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het arrondissement Leuven worden beslecht.